Betalingsforsikring

I forbindelse med økt press på telefon vedrørende sykdom/arbeidsledighet grunnet Korona viruset, ber vi om at alle krav meldes via webskjema, se www.skademeldingsskjema.no.

Vi gjør oppmerksomme på at det er krav til sykmelding/mottak av dagpenger i minst 30 dager før du vil ha krav på erstatning. Erstatningen er en ekstra nedbetaling på lånet. 

 

Hva er betalingsforsikring?

Betalingsforsikring er en forsikring som dekker dine renter og avdrag dersom du skulle bli sykemeldt, permittert eller arbeidsledig. Ved tap av liv innfris restgjelden av lånet. Forsikringen er frivillig, men vi anbefaler deg å tegne denne forsikringen. Les mer om betalingsforsikring

Hvorfor bør du velge betalingsforsikring?

  • Gir økonomisk trygghet for deg som kunde og dine nærmeste
  • Gir deg bedre økonomisk handlingsrom dersom du kommer i en vanskelig livssituasjon.
  • Du kan fortsatt beholde objektet om uforutsette hendelser skulle inntreffe.
  • Betalingsforsikring er et spesielt godt produkt for deg som har; bonus- eller provisjonbasert lønn, samt kjøregodtgjørelse eller overtid som ikke er fast.

Hva koster forsikringen?

Betalingsforsikring koster 7,8 % av ditt terminbeløp. Prisen legges til ditt ordinære terminbeløp, slik at du får en samlet faktura som inkluderer både lån og forsikring. Dersom ditt terminbeløp for eksempel er 1.000 kroner, vil forsikringspremien som blir lagt til terminbeløpet være på 78 kroner. Totalt vil terminbeløpet inkludert forsikring da bli 1.078 kroner.

Hvem kan få forsikring?

Du må være over 18 år, men under 67 år, og på forsikringens startdato må du ha fast bosted i Norge og være medlem av norsk folketrygd. Du må ha mottatt, lest og forstått vilkårene som må være oppfylt for å kunne tegne forsikring, og bekrefter at du:

  • er fast ansatt i minst 50 % stilling i 6 måneder sammenhengende eller er selvstendig næringsdrivende, og ikke mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller liknende stønad eller erstatning, og
  • er fullt arbeidsdyktig og har ikke har vært sykmeldt i mer enn 30 dager sammenhengende siste 12 måneder
  • ikke har mottatt personlig varsel om arbeidsledighet eller permittering

Forsikringsgiver

Brage Finans har avtale med AmTrust International Underwriters DAC. Se oversikt over fullstendige vilkår og personvernerklæring.  

Skader meldes til: 

Forsikringsselskapet ved Crawford & Company, PB. 133, 1300 Sandvika. 

Telefon: 67 55 25 00. E- post: company@crawco.no